خلاصه گزارش با من بخوان بشاگرد، 1399-1398

خلاصه گزارش با من بخوان بشاگرد، ۱۳۹۹-۱۳۹۸

2020-03-30/توسط هدیه خلیلیان
خلاصه گزارش با من بخوان اشرف‌آباد، 1397-1396

خلاصه گزارش با من بخوان اشرف‌آباد، ۱۳۹۷-۱۳۹۶

2020-03-30/توسط هدیه خلیلیان
خلاصه گزارش با من بخوان در عشایر لرستان، 1397-1396

خلاصه گزارش با من بخوان عشایر لرستان، ۱۳۹۷-۱۳۹۶

2020-03-30/توسط هدیه خلیلیان
خلاصه گزارش با من بخوان منطقه‌ی بازفت، مهر تا دی 1396

خلاصه گزارش با من بخوان منطقه‌ی بازفت، مهر تا دی ۱۳۹۶

2020-03-30/توسط هدیه خلیلیان
خلاصه گزارش با من بخوان ایرانشهر، 1398-1397

خلاصه گزارش با من بخوان ایرانشهر، ۱۳۹۸-۱۳۹۷

2020-03-30/توسط هدیه خلیلیان

گزارش فعالیت های با من بخوان در دوران شیوع ویروس کرونا، اسفند ۱۳۹۸

2020-03-28/توسط هدیه خلیلیان
خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» آوای مانگار دی ۱۳۹۷

خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» آوای ماندگار دی ۱۳۹۷

2019-03-11/توسط admin
خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» لار ۱۳۹۷-۱۳۹۶

خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» لار ۱۳۹۷-۱۳۹۶

2019-01-27/توسط admin
خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» زاهدان و زابل شهریور تا بهمن ۱۳۹۶

خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» زاهدان و زابل شهریور تا بهمن ۱۳۹۶

2018-10-02/توسط admin
خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» سراوان ۱۳۹۷-۱۳۹۶

خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» سراوان ۱۳۹۷-۱۳۹۶

2018-10-02/توسط admin
خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» نیکشهر، کنارک و فنوج ۱۳۹۷-۱۳۹۶

خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» نیکشهر، کنارک و فنوج ۱۳۹۷-۱۳۹۶

2018-10-02/توسط admin
خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» ایرانشهر و جیرفت شهریور تا بهمن ۱۳۹۶

خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» ایرانشهر و جیرفت شهریور تا بهمن ۱۳۹۶

2018-10-02/توسط admin
گزارش برنامه «با من بخوان» کانون نوید زندگی کوشا ۱۳۹۷-۱۳۹۶

خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» کانون نوید زندگی کوشا ۱۳۹۷-۱۳۹۶

2018-10-02/توسط admin
خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» حاجی‌آباد و پاکدشت ۱۳۹۷-۱۳۹۶

خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» حاجی‌آباد و پاکدشت ۱۳۹۷-۱۳۹۶

2018-10-02/توسط admin
خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» مدارس منطقه معلم کلایه سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵

خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» مدارس منطقه‌ی معلم‌کلایه سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵

2017-09-20/توسط admin
خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» مدارس عشایری لرستان سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵

خلاصه گزارش برنامه «با من بخوان» در مدارس عشایری لرستان سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵

2017-09-20/توسط admin