کتابدار گرامی،

این فرم برای گردآوری اطلاعات کتابخانه‌های «با من بخوان» طراحی شده است. لطفا با پر کردن آن ما را در ارائه‌ی خدمات بهتر به کتابخانه‌های «با من بخوان» یاری کنید.