همکاری در کتابخانه‌های با من بخوان

  • پیشینه‌ی کاری

  • در صورتی که سابقه‌ی کار با کودکان و نوجوانان دارید، توضیح دهید.
  • در صورتی که پیش از این با برنامه‌ی «با من بخوان» همکاری داشته‌اید، زمان، طول مدت همکاری و زمان همکاری را در این بخش بنویسید.
  • پیشینه‌ی آموزشی

  • در صورتی که به جز کارگاه‌های «با من بخوان» در دوره‌های آموزشی دیگری شرکت کرده‌اید نام کارگاه‌ها، مرکز برگزاری کارگاه‌ها و تاریخ گذراندن کارگاه‌ها را ذکر کنید.
  • (دسترسی به اینترنت و ابزار هوشمند مناسب)