اهمیت کتاب‌های غیر داستانی، مهاباد، بهمن ۹۶

2018-02-02/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب می‌خواهیم یک خرس شکار کنیم، گوگ‌تپه، بهمن۹۶

2018-01-29/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، گوگ‌تپه، دی ۹۶

2018-01-20/توسط کارشناس با من بخوان

فعالیت کتابخانه‌ای، ژیوار، دی ۹۶

2018-01-16/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، گوگ‌تپه، دی ۹۶

2017-12-29/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب قصه پنیرک (کردی) چیروکی په نیره‌ک، گوگ‌تپه، آبان ۹۶

2017-11-17/توسط کارشناس با من بخوان

فعالیت‌های روزکتاب و کتابخوانی، ناچیت، آبان ۹۶

2017-11-16/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، ناچیت، آبان ۹۶

2017-11-15/توسط کارشناس با من بخوان

فعالت‌های ترویج کتابخوانی، اشنویه، آبان ۹۶

2017-11-11/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب دکتر می‌دی‌سین، اشنویه، آبان ۹۶

2017-11-11/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب فصل‌ها و رنگ‌ها، کوسه‌کهریزه، مهر ۹۶

2017-10-17/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب، کوسەکهریزە، مهر ۹۶

2017-10-15/توسط نرگس پرسنده