«آوای خواندن خشت» ساخته شهریار سپهری

فیلمی درباره برنامه‌ی اجرای «با من بخوان» در انجمن حمایتی آموزشی کودکان محمودآباد

شهرری – کوره‌پزخانه‌های محمودآباد

«من اینجا از چیزی نمی‌ترسم» ساخته نیما کزازی

فیلمی درباره‌ی فعالیت‌های برنامه «با من بخوان» برای کودکان زلزله‌زده استان کرمانشاه

«پولاد، با من بخوان!» ساخته نیما کزازی

فیلمی درباره‌ی کتابخانه‌ی‌ کودک و نوجوان کارخانه‌‌ی سازورسارزه‌ی آذرستان

تهران شهرک صنعتی‌ شمس‌آباد

معرفی کتابخانه کودک و نوجوان صدرالواعظین خوانسار

فیلمی درباره‌ی یکی از کتابخانه‌های کودک‌محور الگو در برنامه‌ی «با من بخوان»