نظرسنجی نشست ماهانه کتابداران

  • برای تعیین زمان برگزاری نشست‌های ماهانه در فصل زمستان 99 و بهار 1400، لطفا به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
  • برای برگزاری نشست‌های ماهانه‌ی کتابداران، کدام یک از روزهای زیر برای شما مناسب است؟
  • در این روزها، کدام یک از ساعات زیر برای شما مناسب است؟