پشتیبانی‌های مالی به صندوق دوستداران با من بخوان واریز می‌شوند تا بر پایه‌ی برنامه‌ای منظم به شرح زیر هزینه شوند:

 • اجرای برنامه‌ی با من بخوان در مدارس و مراکز آموزشگاهی یک منطقه
 • اجرای برنامه‌ی با من بخوان در کتابخانه‌های یک منطقه
  شما می‌توانید هزینه‌های تجهیز و راه‌اندازی کتابخانه‌ی با من بخوان در یک منطقه را بر عهده بگیرید.
  این کتابخانه‌ها به چهار دسته کنج کتاب، کتابخانه‌های کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم‌شده‌اند.
 • کیف‌های کتاب، مخصوص کتابخانه‌های کلاسی
  برای هر یک از کلاس‌هایی که زیرپوشش برنامه‌ی با من بخوان قرار می‌گیرند کیف‌های کتابی تعریف‌شده است. این کیف‌ها شامل ۱۸عنوان یا ۳۶ نسخه کتاب برای بلندخوانی و امانت برای یک سال تحصیلی است.
 • تأمین کتاب‌های کتابخانه‌های با من بخوان
  در برخی مناطق فضای فیزیکی کتابخانه و کتابداری که دوره‌های با من بخوان را گذرانده باشد وجود دارد ولی ابزار اصلی برگزاری نشست‌های بلندخوانی یعنی کتاب باکیفیت وجود ندارد شما می‌توانید هزینه تأمین کتاب‌های مناسب و باکیفیت را تأمین کنید.
 • ایجاد فضاهای سرشار از سواد و کودک محور در مدرسه‌ها و کتابخانه‌ها
  کودکان نه‌تنها از کتاب بلکه از محیط اطراف خود نیز می‌آموزند بنابراین ایجاد فضایی سرشار از سواد و کودک محور در مدارس و کتابخانه‌ها از اهداف برنامه‌ی با من بخوان است. شما می‌توانید با تأمین هزینه فضاسازی کتابخانه‌ها یا کلاس‌های زیرپوشش برنامه با من بخوان ما را در این مهم همراهی کنید.

برای پشتیبانی مالی از برنامه‌ی با من بخوان می‌توانید روی دکمه‌‌های روبه‌رو بزنید: