شیوه‌های پشتیبانی مالی از برنامه‌ی با من بخوان

 • تامین هزینه‌های اجرای برنامه‌ی با من بخوان در مدارس و مراکز آموزشگاهی یک منطقه
 • تامین هزینه‌های اجرای برنامه‌ی با من بخوان در کتابخانه‌های یک منطقه
  شما می‌توانید هزینه‌های تجهیز و راه اندازی کتابخانه‌ی با من بخوان در یک منطقه را بر عهده بگیرید.
  این کتابخانه ها به چهار دسته کنج کتاب،کتابخانه‌های کوچک، بزرگ و متوسط تقسیم شده اند.
 • تامین هزینه‌های کیف‌های کتاب مخصوص کتابخانه‌های کلاسی
  برای هر یک از کلاس‌هایی که زیر پوشش برنامه‌ی با من بخوان قرار می‌گیرند کیف‌های کتابی تعریف شده است. این کیف‌ها شامل 18 یا 36 عنوان کتاب‌های بلندخوانی و امانت برای یک سال تحصیلی است.
 • تامین هزینه تهیه کتاب‌های کتابخانه‌های با من بخوان
  در برخی مناطق فضای فیزیکی کتابخانه و کتابداری که دوره های با من بخوان را گذرانده باشد وجود دارد ولی ابزار اصلی برگزاری نشست‌های بلندخوانی یعنی کتاب با کیفیت وجود ندارد شما می‌توانید هزینه تامین کتاب های مناسب و با کیفیت را تامین کنید.
 • تامین هزینه مورد نیاز برای ایجاد فضاهای سرشار از سواد و کودک محور در مدارس و کتابخانه‌ها
  کودکان نه تنها از کتاب بلکه از محیط اطراف خود نیز می‌آموزند بنابراین ایجاد فضایی سرشار از سواد و کودک محور در مدارس و کتابخانه ها از اهداف برنامه‌ی با من بخوان است. شما می‌توانید با تامین هزینه فضاسازی کتابخانه ها یا کلاس‌های زیر پوشش برنامه با من بخوان ما را در این مهم همراهی کنید.

برای اطلاعات بیشتر با روابط عمومی با من بخوان تماس بگیرید

88716442