• شیوه‌های آموزش خلاق زبان‌فارسی با بسته‌های آواورزی و الفباورزی
  • شیوه ی زبان آموزی آوایی- رانشی، پردازش آواها با درست شنیدن و درست راندن بر زبان.
  • اهمیت آموزش شعر و وزن در رشد زبانی کودک
  • آشنایی و فعالیت با بسته‌های لولوپی (آموزش ریاضی از راه ادبیات)
  • درک مفاهیم پایه در پیوند واژه و تصویر (فعالیت با واژه‌نامه‌ی چیستانی، تصویری)