کارگاه دوروزه «بلندخوانی تکمیلی» از کارگاه‌های برنامه ترویج کتابخوانی «با من بخوان» است. لازمه شرکت کردن در این کارگاه گذراندن کارگاه «شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانی» است.

سرفصل بلندخوانی تکمیلی:

  • انتقال ارزش‌های زندگی به کودکان از راه بلندخوانی
  • آشنایی با دو تکنیک P.E.E.R و C.R.O.W.D
  • بلندخوانی گفت‌وگویی
  • اجرای عملی سه مرحله بلندخوانی
  • تکنیک‌های بلندخوانی و فعالیت‌های پس از بلندخوانی