سرفصل‌های کارگاه تصویرگری کتاب‌های کودکان

  • تعاریف بنیادی
  • معرفی گونه‌های کتاب‌های تصویری: هدف‌ها، کاربرد و سودمندی‌ها
  • شناخت زبان دیداری در روایت داستان‌های کودکان
  • رهیافت معناشناختی در درک عناصر دیداری در کتاب‌های تصویری
  • شناخت رابطه متن و تصویر در کتاب‌های تصویری
  • استوری‌برد: نقشه راه تصویرگر
  • مخاطب، هنرمند و کتاب‌های تصویریهمراه با معرفی آثار تصویرگران بزرگ و مرور برخی از آثار تصویری تصویرگران مهم و نامدار جهان