کارگاه مبانی رویکرد ویگوتسکی در پداگوژی نوین
با نگاهی به برنامه درسی کلید یادگیری (The Key to Learning Curriculum)

ویژه مربیان، آموزگاران، کتابداران، کارورزان آموزشی، دانشجویان و والدین

«بزرگ‌ترین دستاوردهای کودک در بازی تجسم می‌یابد، دستاوردهایی که در آینده، بستر کار و اخلاق او را تشکیل خواهد داد.»

سرفصل‌های اصلی کارگاه:

  • گذار از پداگوژی سنتی به پداگوژی نوین
  • سامانه یادگیری در سازنده‌گرایی اجتماعی
  • نمادین کردن یادگیری در ادبیات
  • بدن، بیان‌گری و کنش جمعی

آموزشگر و تسهیل‌گر این کارگاه، علی مرتضوی فومنی، پژوهشگر گروه مطالعات آموزشی انجمن مطالعات فرهنگی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.