گزارش برنامه «با من بخوان» کانون نوید زندگی کوشا ۱۳۹۷-۱۳۹۶

گزارش برنامه «با من بخوان» کانون نوید زندگی کوشا ۱۳۹۷-۱۳۹۶

2018-10-02/توسط admin
گزارش برنامه «با من بخوان» زاهدان (ناحیه ۱و ۲) و مدرسه‌های عشایری سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

گزارش برنامه «با من بخوان» زاهدان (ناحیه ۱و ۲) و مدرسه‌های عشایری سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

2016-12-11/توسط admin
گزارش برنامه «با من بخوان» تنکابن سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

گزارش برنامه «با من بخوان» تنکابن سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

2016-12-11/توسط admin
گزارش برنامه «با من بخوان» خانه حمایتی آموزشی محمودآباد سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

گزارش برنامه «با من بخوان» خانه حمایتی آموزشی محمودآباد سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

2016-12-11/توسط admin
کوهدشت سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

گزارش برنامه «با من بخوان» کوهدشت سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

2016-12-11/توسط admin
گزارش برنامه «با من بخوان» خراسان جنوبی سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

گزارش برنامه «با من بخوان» خراسان جنوبی سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

2016-12-11/توسط admin
گزارش برنامه «با من بخوان» ایرانشهر سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

گزارش برنامه «با من بخوان» ایرانشهر سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

2016-12-11/توسط admin
گزارش تفصیلی برنامه با من بخوان در کارخانه آذرستان ۱۳۹۳-۱۳۹۴

گزارش تفصیلی برنامه با من بخوان در کارخانه آذرستان ۱۳۹۳-۱۳۹۴

2015-06-28/توسط admin
گزارش تفصیلی برنامه با من بخوان در استان آذربایجان شرقی ۱۳۹۱-۱۳۹۳

گزارش تفصیلی برنامه با من بخوان در استان آذربایجان شرقی ۱۳۹۱-۱۳۹۳

2015-02-09/توسط admin
گزارش تفصیلی برنامه با من بخوان در استان خراسان جنوبی ۱۳۹۲-۱۳۹۳

گزارش تفصیلی برنامه با من بخوان در استان خراسان جنوبی ۱۳۹۲-۱۳۹۳

2014-12-22/توسط admin
گزارش تفصیلی برنامه با من بخوان در استان یزد ۱۳۹۱-۱۳۹۲

گزارش تفصیلی برنامه با من بخوان در استان یزد ۱۳۹۱-۱۳۹۲

2014-12-21/توسط admin