امروز با کمک بچه‌ها، کلاس را برای بلندخوانی آماده کردیم. بچه‌های پایه‌ی ششم ۴۰ نفر هستند و فضای کلاس بسیار کوچک است بنابراین از در دسترس‌ترین امکانات استفاده کردیم.

بخش دوم آرش کماندار را بلندخوانی کردم.

قبل از شروع خواندن، از بچه‌ها پرسیدم چه چیزهایی از بخشی که جلسه‌ی قبل خواندیم یادتان هست و با کمال شگفتی بچه‌ها حتی جزئیات را هم می‌گفتند و باز هم با حیرت به تصویرها خیره می‌شدند و نظر می‌دادند