امروز از کتاب الفباورزی با کاکا کلاغه، دو واک م و د را به کودکان آموزش دادیم. برای آموزش واک د، داستانک دندان کرموی سوسمار را بلندخوانی کردیم و دو نفر از بچه‌ها نقش سوسمار و کاکا کلاغه را بازی کردند. شعر الفباورزی واک د را  هم که در مورد دارکوب بود، برای کودکان خواندیم. کودکان با ماسک‌های می بول جان و می پول جان، نمایش داستانک واک م را اجرا کردند.

مربی: هما ریگی

محل اجرا: سراوان، دبستان آمنه

بیشتر بخوانید: