واک آ را به بچه‌ها اموزش دادیم. و سپس کار دستی این واک را به کمک دانش‌آموزان درست کردیم و از ‌آن‌ها خواستیم نمایش این درس را اجرا کنند.

مربی: کیوان نعمتی

محل اجرا: دبستان فلسطین، دشتوک، سراوان

بیشتر بخوانید: