واک ب را به دانش‌آموزان آموزس داده و به همراه آن‌ها کاردستی‌های این واک را درست کردیم.

پس از اتمام درست کردن کاردستی بچه‌ها نمایش داستان را اجرا کردند.

مربی: کیوان نعمتی

محل اجرا: دبستان فلسطین، سراوان

بیشتر بخوانید: