آموزش واک س و درست کردن سیر
مربیان: عبدالله‌زاده، شریفی، آقایی