قبل از آموزش واک (س) با طرح چیستان و گفت‌وگو کودکان را آماده کردیم.

آن چیست که گرده پوست داره قرمز است و ما اول با چاغو پوستش را می‌گیریم و بعد می‌خوریم: کودکان حدس زدند و گفتند: سیب

آن چیست که کوچیکه سیاه و تو بعضی از آشپزخانه‌ها و حمام‌ها پیدا می‌شه؟ سوسک

که در اینجا یکی از کودکان یاد خاطره‌ای افتاد و گفت یک شب خانه مادربزرگم بودم من و عمه‌هام با هم بودیم که یک سوسک طرف ما آمد و من ترسیدم و تا صبح خوابم نبرد.

بعد واک (س) تدریس شد و در پایان فعالیت‌های زیر انجام شد:
۱٫با استفاده از مقوا سبد درست کردیم و بردیوار کلاس زده شد.
۲٫با استفاده از قلمو و گواش روی دیوار کلاس سیب کشیدیم.
۳٫با استفاده از دومینو کودکان حرف (س) را درست کردند.

یکی از کودکان کلمه سوسک را اشتباه می‌گفت یعنی به سوسک می‌گفت سوکس.