واک م را به دانش‌آموزان آموزش دادیم و سپس نمایش نخودی را اجرا کردند.

مربی: محمد عمر امر

محل اجرا: سراوان، دبستان خیام

بیشتر بخوانید: