بچه‌ها را به فضای باز حیاط برده و برای آموزش واک م، داستانک‌هایی را از کتاب فارسی آموز نخودی برای آن‌ها بلندخوانی کردیم. واکنش بچه‌ها به حرف م خیلی بهتر شد و چون در فضای باز بلندخوانی کردیم، بیشتر لذت بردند. بعد از بلندخوانی از بچه‌ها سؤال‌هایی پرسیدم و بر اساس جواب‌هایی که می‌دادند معلوم شد هنگام خواندن داستان در این فضا، تمرکز بیشتری کرده بودند.

مربی: محمدعمر امرا

محل اجرا: سراوان، دبستان خیام

بیشتر بخوانید: