آموزش واک و از کتاب الفباورزی با کاکاکلاغه

مربی: محمد آذریان

محل اجرا: دبستان شهید عبدالرحمن، جر، منطقه بنجار

بیشتر بخوانید: