آواورزی داستانک پنجم درباره کلاغ

بچه‌ها با کمک مربی کاردستی کلاغ درست می‌کنند.

کاردستى کلاغ، بچه‌ها بااستفاده از اشکال هندسى کلاغ درست کردند.

هدف: آشنا شدن بچه‌ها با اشکال هندسى و قیچى زدن خطوط

محل اجرا: سلخ، هرمزگان

بیشتر بخوانید: