بسته‌ی آواورزی با سی‌بی‌لک را بلندخوانی کردیم.

محل اجرا: دبستان خدیجه کبری، نیمروز، زابل، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: