کتاب‌های خرگوش حکیم، افسانه‌ی درخت خرما و بزی، بنفشه‌های عمو نوروز، مرغ سرخ پاکوتاه، داستانک‌های نخودی را بلندخوانی کرده و سپس نمایش کتاب را اجرا کردند.

مربی: محبیان

محل اجرا: سیرجان

بیشتر بخوانید: