بلندخوانی کتاب افسانه درخت خرما و بزی، بازآفرینی: محمد هادی محمدی و رنگ کردن پوستر بزی به کمک بچه‌ها
آموزگاران: فریبرز نصیری و زینب باباخانی
محل اجرا: روستای دول گز لرستان، دبستان باقرالعلوم دول گز