کتابی که امروز برای بچه‌های کلاس ششم خوانده شد، افسانه درخت خرما و بزی بود.
برای بچه‌ها در مورد این افسانه کهن ( درخت آسوریک) و همچنین سفالینه شهر سوخته توضیح داده شد.
در قسمت بعد برای بچه‌ها نمایش سایه درخت خرما و بزی اجرا شد، با فضاسازی صدای رود، بز و پرندگان.
بچه‌ها بسیار لذت بردند.
در انتها هم خود بچه‌ها عروسک‌های سایه را حرکت دادند و خودشان نمایش را اجرا کردند.
مربی: عاطفه قائدی
محل اجرا: دبستان مهر و ماه کرانی اوز

بیشتر بخوانید: