کتاب ابزی و راسو را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم.

تجربه‌ی بلندخوانی:

دختر بچه‌ای که پدر و مادر و خواهرش در زلزله فوت کرده بودند و هرکاری می‌کردم، نه حرف می‌زد، نه می‌خندید و نه حتی اسباب بازی را که به او داده بودم قبول ‌می‌کرد.  امروز با خواندن کتاب و بعد رنگ آمیزی توانستم بخندانمش.