کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد، نوشته‌ی: باب گراهام درباره‌ی پرنده‌ای است که بالش شکسته است و در بین جمعیت که هیچ کس جز پسرکی به او توجه نمی‌کند، است. داستانی که بچه‌ها در برنامه‌ی«با من بخوان» خواندند و فهمیدند «صلح» یعنی «مراقبت از دیگری و آزادی»