کتاب برسد به دست معلم عزیزم نوشته‌ی: سایمن جیمز را در تاریخ 20 مهر 96 بلندخوانی کردیم.

برای فعالیت بعد از بلندخوانی با بچه‌ها پاکت‌های نامه درست کردیم.

بیشتر بخوانید: