کتاب برسد به دست معلم عزیزم نوشته‌ی: سایمن جیمز را در تاریخ ۲۰ مهر ۹۶ بلندخوانی کردیم.

برای فعالیت بعد از بلندخوانی با بچه‌ها پاکت‌های نامه درست کردیم.

بیشتر بخوانید: