نخست، کتاب «المر» را بلندخوانی کردیم. سپس در فعالیت پس از بلندخوانی، کودکان روی بنری که طرفی از آن هنوز سفید و قابل استفاده بود نقاشی المر را کشیدند.

محل اجرا: عشایر زاهدان، منطقه سفید آبه

مربی: رضا میر