امروز برای کودکان بیمار بستری در بخش اطفال بلندخوانی کردم و با آن‌ها فعالیت‌هایی در راستای کتاب خوانده شده انجام دادم.

مربی: خانم شهرزاد حسین نیا از پیش دبستانی ودبستان غیر دولتی کرانی اوز