ابتدا، کتاب « تپلی چه احساسی دارد؟» را بلندخوانی کردیم، سپس، در مورد احساسات با آن‌ها گفت‌وگو کردیم. در فعالیت پس ازبلندخوانی، با لیوان‌های یکبار مصرف بازیافتی چهره‌های متفاوت را درست کردیم.