پیش از بلندخوانی، با کودکان در مورد خشم و عصبانیت گفت‌وگو کردیم. هر کدام از بچه‌ها، در مورد نحوه‌ی عصبانیت والدین خود صحبت کردند. سپس، از آن‌ها پرسیدیم: برای جلوگیری از عصبانیت چه راهکاری دارید؟ نجمه گفت: من وقتی عصبانی می‌شوم از آن محیط بیرون می‌آیم.

محمدحسین گفت: من وقتی عصبانی می‌شوم بچه‌ها را می‌زنم.

پس از بلندخوانی، بازی قیافه‌های عصبانی و خوشحال را انجام دادیم. پس از آن، کتاب را تصویرخوانی کردیم. در فعالیت پس از بلندخوانی، برگه‎‌هایی از الگوی خرگوش همراه قیچی در اختیار بچه‌ها قرار دادیم. در حین انجام فعالیت باهم شعر خرگوش کوچولو را خواندیم. سپس، با استفاده از پنبه و ماژیک برای خرگوش خود دُم و چشم و لب خندان درست کردند و آن‌ها را با ریسه‌ای در کلاس آویزان کردیم.

هدف از بلندخوانی و فعالیت پس از بلندخوانی این کتاب، آموزش احساس‌های مختلف به کودکان بود.

مربیان: عبدالله‌زاده، شریفی، آقایی