امروز ما آموزش داستانک سوم آواورزی داشتیم. قبل از شروع اول شعرهای، روزهای گذشته را با بچه‌ها مرور کردیم. بعد از آن برای تمرکز بهتر بچه‌ها به درس، موزیک گذاشتیم و با بچه‌ها بازی کردیم.

بعد از آن شروع کردیم به درس دادن اول آواهایی را پخش کردیم که به داستانک سوم نزدیک‌تر بود و شروع به خواندن درس آواورزی کردیم. بعد از خواندن داستانک بچه‌ها رو گروه‌بندی کردیم و به هرگروه یک کتاب آواورزی دادیم و شروع به پرسیدن سوال‌های ازقبیل سی‌بی‌لک کجا رفت؟ قورباغه‌ها کجا بودند؟ کردیم.

بعد از آن ماسک قورباغه و اردک را(یا مرغابی) به بچه‌ها دادیم و آوای هرکدوم را با تلفظ  صحیح درآوردن. جز یکی، دو نفر که اشتباه تلفظ می‌کردند.

بعد از آن به صورت گروهی ماسک قورباغه و اردک را به بچه‌ها دادیم حالا به صورت گروهی علاوه بر اجرای آوا نوع حرکت حیوان هم درمی‌آوردند. حتی به پیشنهاد خود بچه‌ها همه با هم قورباغه شدیم که کلی خندیدیم.

و برای کارعملی نقاشی نقطه به نقطه برای بچه‌ها تهیه شده بود که با وصل کردن نقطه‌ها بهم قورباغه شکل گرفت بعد از آن رنگ آمیزی کردن.

مربیان: عبدالله زاده و شریفی