از کتاب آواورزی شعر فصل‌ها را برای کودکان بلندخوانی کردیم. آن‌ها برای نشان دادن گذر فصل‌ها، با مقوا و کاغذ رنگی درختی که نماد هر فصل بود را درست کردند. از عناصری که در شعر آمده بود مانند برف، سبزه و خزان برای نماد هر فصل استفاده کردیم.

مربی: زهرا زومکزهی

محل اجرا: سراوان، دبستان طاهره پره کنت

    بیشتر بخوانید: