کتاب المر برای کودکان بلندخوانی شد.

فعالیت قبل از بلندخوانی:

با بچه‌های اول ابتدایی از تفاوت‌ها و شباهت‌ها گفت‌وگو کردیم. همچنین الگو را با بچه‌ها کارکردیم.

امروز من خودم پوششم را تقریباً مثل المر رنگی انتخاب کرده بودم که برای بچه‌ها جذاب باشد.

فعالیت حین بلندخوانی:

کتاب را بلندخوانی کردیم و راجع به اینکه المر با بقیه فرق داشت، بچه‌ها سوالاتی می‌پرسیدند و بعضی هم جواب می‌دادند.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

رنگ‌آمیزی نقاشی فیل به رنگ المر بود.

بیشتر بخوانید: