بلندخوانی را با  کتاب المر شروع کردیم.

از تفاوت بین قسمت‌های مختلف یک خانه و از حالت چهره و قد بحث شد. بچه‌ها روی انواع تفاوت‌ها و ازجمله تفاوت‌های شغلی بحث کردند.

بچه‌ها طرح یک فیل را تحویل گرفتند و با همکاری هم و با تکه‌های کاغذ فیلی شبیه المر ساختند. آن‌ها همکاری با همدیگر را در آن ساعات تجربه کردند.

خانم میرزایی به بچه‌ها گفتند چشم‌هایتان را ببندید و خود را بلندترین آدم تصور کنید و توی خیابان بروید و تجربه و حس خود را نقل کنید.

بچه‌ها دوست داشتند بلندخوانی ادامه داشته باشد.

مربیان: کرمی، میرزایی

محل اجرا: دبستان کانون مشاوره، شهر کرمانشاه