بلندخوانی کتاب‌های نقطه و موش‌کور و انجام فعالیت‌های مربوط به این کتاب‌ها.

مربی: حکیمه فرشباف قویدل

محل اجرا: دبستان حدیث، ورامین