کتاب منتخب در بلندخوانی این هفته  «یک توپ برای همه» بود. هدف از انتخاب این کتاب، آموزش و تقویت مهارت‌های همکاری و مشارکت در انجام فعالیت‌های گروهی وتیمی بود. در فعالیت پس از بلندخوانی، با کودکان بسکتبال و فوتبال بازی کردیم.

مربی‌: خانم‌ها، عبدالله‌زاده، شریفی و آقایی