قبل از بلندخوانی:

راجع به اینکه شب قبل از خواب چه کارهایی انجام می‌دهیم صحبت شد.

حین بلندخوانی:

کتاب را بلندخوانی کردیم و در حین بلندخوانی به پرسش و پاسخ درباره‌ی کتاب پرداختیم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

کاردستی خرس کوچولو را درست کردیم. همچنین با بچه‌ها گفت‌وگو کردیم که هرکدمشان چه بوسه‌ی به پدر مادر بابابزرگ و مامان‌بزرگ می‌دهند.

محل اجرا: پیش دبستانی کلاس گل نیلوفر، مهروماه کرانی، اوز

امروز کتاب بوسه‌هایی برای بابا بلندخوانی شد. بچه‌ها خیلی توجه داشتند به داستان بعد از خواندن داستان  با کودکان گفت‌وگو کردیم.

همچنین همگی آن‌ها منو بوسیدند ودرآغوش گرفتند . نشان دادند که پدرشان را چگونه میبوسند.