سفرنامه‌ی تصویری دوتن از نیروهای داوطلب «با من بخوان» و
تحویل بسته‌های کتاب به روستاهای زرآباد استان سیستان و بلوچستان