انجمن زانست و ادب اشنویە دست بە کتاب با گرفتن مجوز از آموزش و پرورش اشنویه وارد مدارس شد.
مدرسان این انجمن خانم‌ها بدریه احمدپور با کتاب المر، ساراخنشا با کتاب خرسی و دیگران، بفرین رسولی با کتاب تقصیرمن بود، وارد مدارس دخترانە ابتدایی شدند وبرنامه با من بخوان را اجرا کردند.