ما با آواها دوست می شویم… با دوستان مان شعر می خوانیم، بازی می کنیم و یاد می گیریم!