کتاب خانم حنا به گردش می‌رود را بلندخوانی کردیم

برای فعالیت بعد از بلندخوانی کتاب به اجرای توالی داستان پرداختیم.

 محل اجرا: دبستان شهید عبدالرحمن جر، منطقه بنجار

بیشتر بخوانید: