در این جلسه داستانک دوم کتاب آوا ورزی با سیبیلک با بچه‌ها کار شد. بعد از خواندن کتاب و شعرهای مربوط به این قسمت، سر اژدها را روی کاغذ چاپ شد و بچه‌ها با انگشت‌هایشان و آب رنگ تنه اژدها را کشیدند. هدف از این فعالیت افزایش مهارت‌های جسمانی و خلاقیت بود.

علاوه بر آوا ورزی و فعالیت‌های مربوط به آن، دست راست و چپ هم آموزش داده شد.