درس دوم و سوم سی‌بی‌لک را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی نمایش داستان‌های خوانده شده را اجرا کردیم.

مربیان: سلجوقی، محمد حسین طاهری

محل اجرا: دبستان شهید مجید شهریاری، عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: