بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها و کار با واک‌های مختلف

دبستان شهید شاهدی سیرم
آموزگار: محمد ابراهیمی