ابتدا بچه‌ها کتاب فصل‌ها و رنگ‌ها نوشته‌ی: محمدعلی کشاورز را به نوبت بلندخوانی کردند. سپس کتاب اتل متل توتوله نوشته‌ی: شهرزاد میرزایی را با خواندن نوبتی به اتمام رساندند.
محل اجرا: کتابخانە شەواو، روستای کوسەکهریزە