کتاب‌های آواورزی، الفباورزی و لولوپی را برای کودکان بلندخوانی کردیم. برای کتاب آواورزی، خانه سیبی‌لک و عروسک سیبی‌لک را ساختیم که بچه‌ها در حین بلندخوانی نقش سیبی‌لک را بازی کردند. سرزمین بهار به همراه شخصیت‌های کتاب لولوپی را درست کردیم که کودکان با آن‌ها نمایش اجرا کردند. واک‌ها و عناصر شعرهای آواورزی هم توسط خود بچه‌ها درست شد.

مربی: زهرا زومکزهی

محل اجرا: سراوان

 بیشتر بخوانید: