کتاب خانم حنا به گردش می‌رود را برای کودکان بلندخوانی کردیم. آن‌ها از روی برگه‌های دست نامه، عناصر داستان را بریده و رنگ‌آمیزی کردند. هم‌چنین کودکان اتفاق‌های داستان را به کمک برگه‌های دست نامه رنگ‌آمیزی کرده و با کنار هم قرار دادن آن‌ها، توالی رخدادها را نشان دادند.

مربی: سمیه سلیمانی

محل اجرا: سراوان، دبستان سکینه

    بیشتر بخوانید: